ศูนย์การแปลและการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่าม

UN3

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งสำนักงานศูนย์การแปลและการล่าม มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์ ให้บริการการแปลและการล่าม การจัดประชุมเสวนาการแปลและล่ามประจำปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2548 – 2555

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างการทำงานโดยใช้ชื่อ ศูนย์การแปลและการล่าม แห่งคณะศิลปศาสตร์ (Translation and Interpretation Center/ TICLA) มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานภายใต้ส่วนงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมให้คณะฯเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ชั้นนำของประเทศและมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่

  1. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการจัดเสวนา อบรมเกี่ยวกับการแปลและล่าม และให้บริการทางด้านการแปลและการล่ามภาษาต่างๆ
  2. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่าม
  3. สร้างเครือข่ายและความเป็นสากลกับองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงานและฝึกอบรมเกี่ยวกับการแปลและการล่ามในสถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  4. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการเกี่ยวกับการแปลและการล่ามอย่างมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการแปลและการล่าม
  5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและการเผยแพร่ผลงานแปล

 

ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยมีพันธกิจและวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของคณะฯและมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนที่ก้าวเข้าสู่การทำงานในระดับนานาชาติที่งานแปลและงานล่ามเข้ามามีบทบาทในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น โดยมีนโยบายการทำงานเป็นศูนย์แบบบูรณาการ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางประสานงานการให้บริการทางด้านการแปลและการล่ามภาษาต่างๆ จัดการอบรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลและการล่าม มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเชิงวิชาการนานาชาติของคณะฯ ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการล่าม สร้างเครือข่ายกับศูนย์การแปลของมหาวิทยาลัยต่างๆ และศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่าม และผลิตผลงานวิจัยและวิชาการตลอดจนจัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาการแปลและล่ามของคณะฯ

 แบบฟอร์มขอใช้บริการศูนย์การแปลและการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่าม