ประกาศ / ข้อบังคับ / ระเบียบการ

ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์
ลำดับที่รายการประเภทไฟล์
1

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เครื่องแต่งกายปกติและความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ.2560

PDF
2

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

PDF
3

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ. 2559

PDF

ประชาสัมพันธ์