ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาปัจจุบัน

ดาวน์โหลด


สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมีสวัสดิการให้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ สิทธิในการรับบริการรักษาพยาบาล  ด้านทันตกรรม การรับเงินสงเคราะห์ ฯลฯ


ทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนสามารถจำแนกตามแหล่งที่มาของทุนได้ 2 ประเภทคือ


เว็บไซต์รายวิชา ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เป็นเว็บไซต์ให้นักศึกษาได้แชร์ข้อมูลและเทคนิคการเรียนรู้ต่างๆอีกมากมาย กับอาจารย์ผู้สอนได้แบบออนไลน์

 

ปฏิทินกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์

Exchange Program ณ ต่างประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

an imagean image

 

ประชาสัมพันธ์