หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านวิจัย งานประชุมวิชาการ และ อื่นๆ

 

ทุนวิจัย/ผลงานตีพิมพ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

การส่งรายงานความก้าวหน้า

การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

เงินรางวัลตีพิมพ์

การขอจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB)

carlendar found

Scopus