MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

การบริการจัดสอบ TOEIC

เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง

เงื่อนไขการสมัครสอบ TOEIC

ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

 

อัตราค่าสมัครสอบ

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 1,000 บาท

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 1,300 บาท

 

หลักฐานที่ผู้สอบต้องแสดงหน้าห้องสอบ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ/ใบขับขี่ 
  2. บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรพนักงาน/ข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ 

 หมายเหตุ : คณะจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกอย่าง ผู้สอบไม่ต้องนำมา


ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อ 

postertoeic 12092018 2

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 

  1. ผู้สอบทุกท่านต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน
  2. เมื่อเข้าห้องสอบผู้สอบต้องนั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น
  3. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ handy drive กุญแจรถ เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
  4. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์สินมีค่าใด ๆ เข้าห้องสอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  5. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบจะแจ้งว่ากระบวนการจัดสอบเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ผู้สอบที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการและข้อปฏิบัติในการจัดสอบ ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้สอบท่านนั้นทำการสอบ และ/หรือไม่ออกผลคะแนนตามแต่กรณี

 

  

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-210322-3

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: caas.lamu@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730, 1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU

ประชาสัมพันธ์