IMAGE เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 4th UCMU Internship Program 2017
หน่วยวิเทสสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 12 คน เพื่อเดินทางไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ University of Canterbury... Read More...
IMAGE ศิลปศาสตร์ เอกไทย เขาเรียนอะไรกันนะ?
หลายคนเคยมีคำถามว่า เรียนศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย เรียนอะไร? เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? วันนี้พี่แพร พี่บี พี่เอ และพี่โบนัส นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ"
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่รักการเขียนนวนิยายและผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ" โดย คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล นักเขียนนวนิยายแนวโรแมนติก... Read More...
IMAGE MU Eco University 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล... Read More...
IMAGE เปิดสมัครสอบ TOEIC ประจำปี 2560
การจัดสอบ TOEIC ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน ปรับเงินเดือน... Read More...
IMAGE เปิดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8
คณะศิลปศาสตร์ เปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ... Read More...
IMAGE พิธีพวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... Read More...
IMAGE ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ "ดุจศิลาดลดลใจให้ใฝ่ธรรม"
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอศิลป์พุทธะ มูลนิธิธรรมสภา... Read More...
IMAGE ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ... Read More...
IMAGE ทัวร์วัฒนธรรมสุโขทัย กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
ตำแหน่งประกาศถึงวันที่
Topic Chinese Job Announcement
Topic JOB ANNOUNCEMENT
Topic Application Form
Topic ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน พม. และ ลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  30 พ.ย.2559
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  20 ต.ค.2559
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   25 ต.ค.2559
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  31 ต.ค.2559
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา  28 ต.ค.2559