โครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์

     

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

     
  • โครงการปลูกต้นไม้ริมคลองของงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ บริเวณคลองมหาสวัสดิ์

     
     
     
     
     
     
     
     

ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

     
  • โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล

  • เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

     
  • โครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำประปาของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (โครงการประหยัดและอนุรักษ์น้ำ)

     
  • โครงการสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดน้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่กับระบบโถส้วมชักโครก

     
     
     
     

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

 
  • โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะรีไซเคิลจากวัชพืช (ใบไม้ใบหญ้า)

     
     
 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (สิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์เลิกใช้งาน)

 
  • โครงการสิ่งประดิษฐ์ทดแทนอุปกรณ์การสอนที่ขาดแคลน (Visualizer)

     
     
  • โครงการสิ่งประดิษฐ์พลังงานทดแทนจากพลังงานลมคอยล์ร้อน (Condensing Unit) ของเครื่องปรับอากาศ

     
 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

 

         จากการศึกษาดูงาน ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงาน SCG Trading คณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานในส่วนงาน ใ้ห้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่มีอยู่ปกป้องและยืนยาว จำนวน ๓ โครงการดังนี้

 
         

โครงการที่ ๑ ปลูกต้นไม้เชิงอนุรักษ์ บดบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ส่องเข้าทางด้านข้างอาคาร SC2 เพื่อลดปริมาณความร้อนสะสมในอาคารและลดการทำงานหนักของเครื่องปรับอากาศ (เป็นการลงทุนน้อยแต่ยั่งยืน)

         
         
         

โครงการที่ ๒ โครงการสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดน้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่กับโถปัสสาวะชาย (ระบบรีไซเคิลอนุรักษ์พลังงานน้ำ)

 
 
         

โึครงการที่ ๓ โครงการสิ่งประดิษฐ์ไฟฟ้าแสงสว่างจากลมคอยล์ร้อน (Condensing Unit) เครื่องปรับอากาศ