คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับ 1-4)

รวมทั้งวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษย์ศาสตร์ และและกลุ่มสุขภาพ-นันทนาการ อาทิ จิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปะกับชีวิตไทย และพุทธมณฑลศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต นักศึกษาที่สนใจเลือกเรียนรายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอน สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้ที่เว็บไซต์งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการศึกษา โทร.02-441-4215

หมายเหตุ – หากมีนักศึกษาสนใจเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งจำนวนตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป อาจติดต่อผ่านงานการศึกษาของคณะตนเอง เพื่อประสานงานขอให้พิจารณาเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษได้ตามความเหมาะสม