รายวิชาศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับ 1-4)

รวมทั้งวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษย์ศาสตร์ และกลุ่มสุขภาพ-นันทนาการ อาทิ

  • จิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ศิลปะกับชีวิตไทย และพุทธมณฑลศึกษา

ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต นักศึกษาที่สนใจเลือกเรียนรายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการศึกษา โทร.02-441-4401 ต่อ 1102


หมายเหตุ – หากมีนักศึกษาสนใจเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งจำนวนตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป อาจติดต่อผ่านงานการศึกษาของคณะตนเอง เพื่อประสานงานขอให้พิจารณาเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษได้ตามความเหมาะสม