รายวิชาหมวดเลือกเสรี

คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดเลือกเสรี ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต

ตัวอย่าง รายวิชาภาษาไทย อาทิ

 • เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ
 • การพูดในที่ชุมนุมชน
 • การฟังและพูดนำเสนอทางวิชาการ
 • การ์ตูนศึกษา
 • วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์

ตัวอย่าง รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อาทิ

 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาจีน
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอังกฤษ

รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิ

 • เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • มนุษย์กับความชื่นชมศิลปะ

นักศึกษาที่สนใจเลือกเรียนรายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์เปิดให้เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการศึกษา โทร.02-441-4401-8 ต่อ 1102


หมายเหตุ – หากมีนักศึกษาสนใจเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งจำนวนตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป อาจติดต่อผ่านงานการศึกษาของคณะตนเอง เพื่อประสานงานขอให้พิจารณาเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษได้ตามความเหมาะสม หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีของคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ eStudent