รายวิชาหมวดเลือกเสรี

คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดเลือกเสรี ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ตัวอย่าง รายวิชาภาษาไทย อาทิ เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ การพูดในที่ชุมนุมชน การฟังและพูดนำเสนอทางวิชาการ การ์ตูนศึกษา วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์

รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ

รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิ เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์กับความชื่นชมศิลปะ

นักศึกษาที่สนใจเลือกเรียนรายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์เปิดให้เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้ที่เว็บไซต์งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการศึกษา โทร.02-441-4401-4 ต่อ 1102 หมายเหตุ – หากมีนักศึกษาสนใจเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งจำนวนตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป อาจติดต่อผ่านงานการศึกษาของคณะตนเอง เพื่อประสานงานขอให้พิจารณาเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษได้ตามความเหมาะสม หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีของคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ eStudent