การรับเข้า (ปริญญาตรี)

Thai University Central Admission System (TCAS)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

 

รอบที่ 1 : Portfolio (1-1)

เปิดรับสมัคร (4-20 ตุลาคม 2560)

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

รอบที่ 2 : โควต้า 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครออนไลน์ (28 มีนาคม 2561 – 4 เมษายน 2561) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มี 2 โครงการย่อย

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มี 4 โครงการย่อย


 

รอบที่ 4 : Admission

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครออนไลน์ (6 - 10 มิถุนายน 2561)