โครงการ “คลีนิครัก(ษา)ภาษา Language Clinic”

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คลีนิครัก(ษา)ภาษา Language Clinic

เริ่ม วันจันทร์ที่ 29  ตุลาคม 2561 - 5 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลงทะเบียนออนไลน์คลิกที่นี่

poster language clinic 07112018

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา(LLC)