การพูดแบบปาฐกถา เป็นภาษาอังกฤษ

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลัน (English on the Fly): การพูดแบบปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความรู้ความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลันหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

ลงทะเบียนออนไลน์

poster llc 08022019

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา(LLC)