MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

หมวดสังคมศาสตร์

 • จิตวิทยา
 • การศึกษา
 • การบริหารการจัดการ
 • การเมือง การปกครอง
 • เศรษฐศาสตร์ 

หมวดมนุษยศาสตร์

 • ภาษาและวรรณคดีไทย
 • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 • ภาษาและวรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่นๆ (เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า เป็นต้น)
 • ภาษาศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ปรัชญาและศาสนา
 

ic new  ประกาศผลการพิจารณาตอบรับบทความ  ic new  

 
ลงทะเบียนออนไลน์  กำหนดการ

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม

 
เปิดรับต้นฉบับบทความเพื่อรับการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2562
ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562
ประกาศผลการพิจารณาตอบรับบทความ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ส่งคืนบทความเพื่อปรับแก้ไข วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ส่งบทความที่แก้ไขแล้วกลับมาที่ผู้จัดงาน ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินเข้าร่วมประชุม โดยไม่นำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ส่งไฟล์ที่จะใช้นำเสนอในวันงาน วันที่ 3 มิถุนายน 2562
วันประชุมวิชาการ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
conf2019 poster 14032019
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกันกับบุคลากรจากต่างสังกัด
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
 4. เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันอื่นๆ ต่อไป
 
รูปแบบการประชุม
 • ภาคเช้า    ปาฐกถาพิเศษ
 • ภาคบ่าย   แบ่งห้องกลุ่มย่อย เพื่อนำเสนอผลงาน Parallel session
 
รูปแบบบทคัดย่อหรือบทความ

     กรณีที่ประสงค์จะส่งบทคัดย่อเพียงอย่างเดียว กรุณาส่งบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ สำหรับแต่ละภาษา กรณีที่ประสงค์จะส่งบทความฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 15 หน้า และต้องมีองค์ประกอบดังนี้

- บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ สำหรับแต่ละภาษา

- บทนำ: ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์ของการวิจัย, สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี), ขอบเขตของการวิจัย

- วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

- วิธีดำเนินการวิจัย

- ผลการวิจัย

- อภิปรายและข้อเสนอแนะ

     ทั้งนี้ รูปแบบของบทความประกอบด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เว้นระยะขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว ทุกด้าน และขนาดตัวอักษรของหัวข้อหลัก หัวข้อย่อยเป็นตัวหนา ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า  ดาวน์โหลดตัวอย่างบทความได้ ที่นี่

 
การส่งบทความ

     ส่งบทคัดย่อ (abstract) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (full paper) ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลเอกสาร MS Word และ PDF โดยส่ง e-mail มาที่ lamuconf2019@gmail.com
บทความจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์เฉพาะบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ (proceedings)    

 
อัตราค่าลงทะเบียน 

1. ผู้เข้าประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน (Presenter)

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียนคนละ (บาท)
นักศึกษา 800
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 1,200
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป 1,500

2. ผู้เข้าประชุมวิชาการ (Participant)

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียนคนละ (บาท)
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
*ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 
500
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนหน้างาน 800

*ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

**ข้าราชการ พนักงานรัฐ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 
การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา ศิริราช เลขที่บัญชี 016-2-10322-3
และส่งหลักฐานการโอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ :
1. กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานแล้ว มีมติไม่ตอบรับให้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว

 
การแจ้งโอนค่าลงทะเบียน

ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินแนบเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg พร้อมข้อมูลที่ต้องการให้ระบุในเสร็จรับเงินมาที่
คุณอนัญญา ธรรมเกษร
โทรสาร 02-441-4410 หรือ
e-mail: lamuconf2019@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์: 02-441-4401-4 คุณอนัญญา ต่อ 1731, คุณประภาศรี ต่อ 1724
โทรสาร: 02-441-4410
e-mail: lamuconf2019@gmail.com