ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

 ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

หมวดสังคมศาสตร์

 • จิตวิทยา
 • การศึกษา
 • การบริหารการจัดการ
 • การเมือง การปกครอง
 • เศรษฐศาสตร์ 

หมวดมนุษยศาสตร์

 • ภาษาและวรรณคดีไทย
 • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 • ภาษาและวรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่นๆ (เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า เป็นต้น)
 • ภาษาศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ปรัชญาและศาสนา
ลงทะเบียนออนไลน์   ตรวจสอบผลการลงทะเบียน  กำหนดการ
seminarbanner20180517
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกันกับบุคลากรจากต่างสังกัด
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
 4. เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันอื่นๆ ต่อไป
 
รูปแบบการประชุม
 • ภาคเช้า    ปาฐกถาพิเศษ
 • ภาคบ่าย   แบ่งห้องกลุ่มย่อย เพื่อนำเสนอผลงาน Parallel session
 
รูปแบบบทคัดย่อหรือบทความ

     กรณีที่ประสงค์จะส่งบทคัดย่อเพียงอย่างเดียว กรุณาส่งบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ สำหรับแต่ละภาษา กรณีที่ประสงค์จะส่งบทความฉบับเต็ม ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

- บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ สำหรับแต่ละภาษา

- บทนำ: ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์ของการวิจัย, สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี), ขอบเขตของการวิจัย

- วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

- วิธีดำเนินการวิจัย

- ผลการวิจัย

- อภิปรายและข้อเสนอแนะ

     ทั้งนี้ รูปแบบของบทความประกอบด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เว้นระยะขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว ทุกด้าน และขนาดตัวอักษรของหัวข้อหลัก หัวข้อย่อยเป็นตัวหนา ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า  ดาวน์โหลดตัวอย่างบทความได้ ที่นี่

 
การส่งบทความ

     ส่งบทคัดย่อ (abstract) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (full paper) ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลเอกสาร MS Word และ PDF โดยส่ง e-mail มาที่ lamuconf2018@gmail.com
บทความจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์เฉพาะบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ (proceedings)    

บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาตอบรับ   ผลการพิจารณาตอบรับบทความ 
กำหนดการสำคัญ
ปิดรับต้นฉบับบทความเพื่อรับการพิจารณา 20 เมษายน 2561

ประกาศผลการพิจารณาตอบรับบทความ

10 พฤษภาคม 2561
ส่งคืนบทความเพื่อปรับแก้ไข 17 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
ส่งบทความที่แก้ไขแล้วกลับมาที่ผู้จัดงาน ภายใน 31 พฤษภาคม 2561
ส่งไฟล์ power point สำหรับนำเสนอ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
 
อัตราค่าลงทะเบียน 

1. ผู้เข้าประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน (Presenter)

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียนคนละ (บาท)
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 700
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป 1,000

2. ผู้เข้าประชุมวิชาการ (Participant)

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียนคนละ (บาท)
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
*ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
**กรณีลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแต่มาชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน จะต้องชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท**
300
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนหน้างาน 500

*ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

**ข้าราชการ พนักงานรัฐ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 
การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา ศิริราช เลขที่บัญชี 016-2-10322-3
และส่งหลักฐานการโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

 
การแจ้งโอนค่าลงทะเบียน

ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินแนบเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg พร้อมข้อมูลที่ต้องการให้ระบุในเสร็จรับเงินมาที่
คุณอนัญญา ธรรมเกษร
โทรสาร 02-441-4410 หรือ
e-mail: lamuconf2018@gmail.com ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์: 02-441-4401-4 คุณอนัญญา ต่อ 1731, คุณประภาศรี ต่อ 1724
โทรสาร: 02-441-4410
e-mail: lamuconf2018@gmail.com
website: http://www.la.mahidol.ac.th/th/academic-services/caas/conf2018

ประชาสัมพันธ์