คณะกรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

14 bunjong2
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
 • ประธานกรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์
tap
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เทพ หิมะทองคำ
 • กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์
Yoawalak
 • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ
 • กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์
choompon
 • ดร.ชุมพล พรประภา
 • กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์
chaiwat
 • ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
 • กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์
ngampan
 • คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ
 • กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์
navapron
 • คุณนวพร เรืองสกุล
 • กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์
thanayus
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ
 • กรรมการและเลขานุการกรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์