MU Webmail : lapr@mahidol.ac.th  | LINE : lamu.pr  | LINE official : @lamu.pr  | Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts  | Tel : (+66)2441-4401-4

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลัน (English on the Fly): การเป็นผู้บรรยายบนเวทีประกวดนางงาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความรู้ความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลันหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยได้รับเกียรติจากคุณอาลิซาเบธ แซ๊คเลอร์ ลีนานุไชย ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19