ขอเชิญฟังบรรยาย แนะแนวการสมัครทุนและการศึกษาต่อด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.50-16.15 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-441-4401-8 ต่อ 1540
เปิดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2561
โครงการที่จัดต่อเนื่อง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 1
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร
MU-ELT (Mahidol University English Language Test)
เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่าง ๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2560
รับสมัครสอบ TOEIC
เงื่อนไขการสมัครสอบ TOEIC ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการและข้อปฏิบัติในการจัดสอบ ทางคณะฯขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้สอบท่านนั้นทำการสอบ และ/หรือไม่ออกผลคะแนนตามแต่กรณี
เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS
หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2561
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารหรือเพื่อเตรียมตัวสำรหับการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติและเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษโดย