อบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 8
หลักสูตรอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศขึ้นเพื่อสนับสนุนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศในประเทศ
อบรมภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น 1 รุ่น 1
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง "การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต"
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS
หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 2/2561
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารหรือเพื่อเตรียมตัวสำรหับการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติและเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ
กำหนดการจัดสอบ TOEIC 2561
เงื่อนไขการสมัครสอบ TOEIC ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการและข้อปฏิบัติในการจัดสอบ ทางคณะฯขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้สอบท่านนั้นทำการสอบ และ/หรือไม่ออกผลคะแนนตามแต่กรณี
กิจกรรมพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 มกราคม 2561
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับสูง เน้นการฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนไวยากรณ์ โครงสร้างที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับสูงได้ฝึกฝนการทำข้อสอบแบบ IELTS และ TOEFL
MU-ELT (Mahidol University English Language Test)
เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่าง ๆ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2561
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารหรือเพื่อเตรียมตัวสำรหับการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติและเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษโดย