MU-ELT (Mahidol University English Language Test)
เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่าง ๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2560
รับสมัครสอบ TOEIC
เงื่อนไขการสมัครสอบ TOEIC ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการและข้อปฏิบัติในการจัดสอบ ทางคณะฯขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้สอบท่านนั้นทำการสอบ และ/หรือไม่ออกผลคะแนนตามแต่กรณี
เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS
หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2561
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารหรือเพื่อเตรียมตัวสำรหับการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติและเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษโดย
โครงการ Conversation Club ฝึกสนทนาภาษาต่างประเทศ
ด้วยศูนย์การเรียนรู้ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเองนอกห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงจัดโครงการ Conversation Club ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เปิดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2560
โครงการที่จัดต่อเนื่อง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์