โครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 1 ร่วมกับ โครงการสถานีปัญญา (LAMU Book Station) ครั้งที่ 6
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง "การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต"
โครงการเสวนาการแปลและการล่า TIC Forum ครั้งที่ 2/2561
ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาการแปลและการล่า TIC Forum ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ “แปลการ์ตูนช่อง ลองแล้วจะรัก” ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
โครงการ “คลินิกรัก(ษา)ภาษา Language Clinic”
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “คลินิกรัก(ษา)ภาษา Language Clinic” เพื่อขอรับคำปรึกษาและแนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนและการออกเสียงภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
โครงการ MU-ELT Preparation ครั้งที่ 1/2561
มาเตรียมตัวสอบ MU-ELT กับโครงการ MU-ELT Preparation ครั้งที่ 1/2561 กันมั้ย? เรียนทุกวันจันทร์เวลา 17.00 – 19.00 และวันพุธเวลา 14.00 – 16.00 ตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้
อบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 8
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการสอนชาวต่างชาติให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
อบรมภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น 1 รุ่น 1
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง "การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต"
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
การบริการจัดสอบ TOEIC
เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
กิจกรรมพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ Intensive English Course
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ เน้นฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์โครงสร้างที่จำเป็นเพื่อการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับสูง ได้ฝึกฝนการทำข้อสอบแบบ IELTS และ TOEFL
MU-ELT (Mahidol University English Language Test)
บริการจัดสอบ MU-ELT สำหรับนักศึกษาผู้ที่ต้องมีผลคะแนนความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐาน CEFR ตามข้อกำหนดการสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล