คะแนนสอบปลายภาค วิชาศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559

ประกาศคะแนนสอบปลายภาค วิชาศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559

เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนมากมาติดต่อขอตรวจสอบคะแนนสอบปลายภาค คณาจารย์จึงได้ประชุมกันและมีมติให้ประกาศคะแนนสอบปลายภาคและการเขียนอ้างอิงให้นักศึกษาตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของรายวิชา

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบคะแนนในส่วนอื่นเพิ่มเติม สามารถมาติดต่อเขียนใบคำร้องได้ที่ห้อง one stop service ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งทางผู้ประสานงานรายวิชาจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันที่สามารถมาตรวจสอบคะแนนได้ต่อไป

นักศึกษาสามารถดูคะแนนสอบปลายภาคได้ ที่นี่

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา ศศภท100 ปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไข วันที่ 4/4/2560)

นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้ให้มาตรวจคะแนนสอบกลางภาคของตนอีกครั้ง

1 นักศึกษาที่ยังไม่ปรากฏคะแนนสอบกลางภาคในการประกาศคะแนนครั้งที่ 1 เนื่องจากฝนข้อมูลในกระดาษคำตอบไม่ครบถ้วน

2 นักศึกษาเฉพาะกลุ่ม C09 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้กระดาษคำตอบแบบ 5 ตัวเลือก (ต่างจากกลุ่มอื่นๆ ที่ใช้กระดาษคำตอบแบบ 4 ตัวเลือก) ทางรายวิชาได้ตรวจข้อสอบใหม่และแก้ไขคะแนนให้ทั้งหมด

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนตามกลุ่มจากลิงก์ต่อไปนี้

กลุ่ม A  กลุ่ม B  กลุ่ม C  กลุ่ม D

 

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา ศศภท 100 ปีการศึกษา 2559

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา ศศภท100 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาสามารถดูคะแนนสอบกลางภาคได้ตามกลุ่มต่อไปนี้

กลุ่ม A (A1-A12)

กลุ่ม B (B1-B12)

กลุ่ม C (C1-C12)

กลุ่ม D (D1-D6)

นักศึกษาที่ไม่มีคะแนนปรากฏในประกาศครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่กระดาษคำตอบมีปัญหา เช่น ไม่ฝนชุดข้อสอบ ไม่ฝนรหัสนักศึกษา หรือฝนรหัสนักศึกษาผิด
ให้นักศึกษาที่มีปัญหาดังกล่าวและยังไม่เคยยื่นคำร้องฯ รีบยื่นคำร้องได้ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560

 

การเขียนรายงานวิชาการ (ต่อ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนเรื่องการเขียนรายงานวิชาการ

การเขียนรายงานวิชาการ

การเขียนบทสรุปโครงงาน โปสเตอร์ และการนำเสนอ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเรื่อง การเขียนเพื่อกิจธุระ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน

  1. การเขียนเพื่อกิจธุระ
  2. การเขียนโครงการ

โปรดสั่งพิมพ์หรือถ่ายเอกสารหมายเลข 1 และนำไปใช้ประกอบการบรรยายในชั้นเรียนด้วย

รายชื่อนักศึกษากลุ่ม D01-D06

เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 นี้ มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้ในแต่ละกลุ่มเรียนของวิชาภาษาไทย มีนักศึกษาประมาณ 120-130 คน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัติและการทำกิจกรรมต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ รายวิชาศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จึงได้จัดกลุ่มเรียนใหม่ โดยเพิ่มกลุ่มเรียนอีก 6 กลุ่ม คือ D01-D06 ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 จนสิ้นสุดปีการศึกษา ขอให้นักศึกษาเลขที่ 101 เป็นต้นไปของกลุ่ม A04-A06, A10-A12, B04-B06, B10-B12, C04-C06 และ C10-C12 ย้ายไปเรียนกลุ่มใหม่ ในวันและเวลาเดิม ที่ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงกลุ่มนี้ มีผลเฉพาะในรายวิชาภาษาไทยเท่านั้น ส่วนในรายวิชามมศท ให้นักศึกษาเข้าเรียนตามกลุ่ม A,B,C เหมือนเดิม

ตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มเรียน ที่นี่

เอกสารประกอบ เรื่อง การเขียนความเรียง

ดางน์โหลดเอกสารประกอบเรื่อง การเขียนความเรียง

  1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การเขียนความเรียง
  2. ตัวอย่างความเรียงและแนวทางการตรวจ ปีการศึกษา 2558
  3. เกณฑ์การให้คะแนนความเรียง
    เฉพาะรายการที่ 2 และ 3 ให้ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ (หรือสั่งถ่ายเอกสารที่ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา) และนำไปในชั้นเรียนด้วย

การบ้านสัปดาห์ที่ 4

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับเตรียมเรียนในสัปดาห์หน้า

WordPress Themes