ส่วนที่ 5 กิจกรรมช่วยการอ่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียน

1.             เรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่จะช่วยในการอ่าน

2.             ประเมินการอ่านของตนเอง

3.             ทราบปัญหาและหาวิธีแก้ไขได้

เนื้อหา

ส่วนที่ 5 : กิจกรรมช่วยการอ่าน

ใช้เทคนิคนี้

บทที่

เนื้อหา

ก่อนอ่าน

กำลังอ่าน

หลังอ่าน

19

คู่หูเปลี่ยนตำแหน่ง (Clock Buddies)

     

20

แบ่งปันความคิด (Think-Pair-Share)

codeverified

codeverified

codeverified

21

คิดไตร่ตรอง 3 นาที (Three-Minute Pause)

codeverified

codeverified

codeverified

22

แผนการสืบค้นข้อมูล (Inquiry Chart)

codeverified

codeverified

codeverified

23

ถามผู้เขียน (Questioning the Author)

codeverified

codeverified

codeverified

24

หลักการอ่าน-เขียน (RAFT Papers)

 

codeverified

codeverified

25

การสอนแบบแลกเปลี่ยน (Reciprocal Teaching)

codeverified

codeverified

codeverified

26

รู้-ต้องการรู้-ได้เรียนรู้ K-W-L

codeverified

codeverified

codeverified

27

ปัญหา-การแก้ (Problem-Solution)

codeverified

codeverified

codeverified

28

ความสัมพันธ์ของปัญหาและคำตอบ (Question-Answer Relationships)

codeverified

codeverified

codeverified

29

การอ่านแบบ SQ3R

codeverified

codeverified

codeverified

30

บันทึกการอ่านประวัติศาสตร์ (History Frames/Story Maps)

 

codeverified

codeverified

 

ในส่วนนี้เสนอกิจกรรมช่วยการอ่านหลายกิจกรรม การเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการอ่านจะช่วยให้การอ่านไม่น่าเบื่อหรือจำเจ อีกทั้งเมื่อเวลาผ่านไป ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้มากขึ้น  อาจพบเทคนิคหรือวิธีการอ่านอื่นๆ ช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพมากว่าที่เคยใช้อยู่เป็นประจำ ตามที่ได้เขียนในบทก่อนๆ แล้วว่า อย่าจำกัดตัวเองเฉพาะเทคนิคหรือวิธีการอ่านใดวิธีหนึ่ง ให้พยายามลองหลายๆ วิธี แล้วพิเคราะห์ดูว่าวิธีใดเหมาะกับผู้เรียน เหมาะกับสถานการณ์การอ่านใด เพื่อผู้เรียนจะได้เลือกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่หูเปลี่ยนตำแหน่ง (Clock Buddies)เป็นเทคนิคการอ่านที่ช่วยให้มีการสลับสับเปลี่ยนสมาชิกในกลุ่มทำกิจกรรมการอ่านได้อย่างดี หากนำวิธีแบ่งปันความคิด (Think-Pair-Share)เข้าไปร่วมกับวิธีคู่หูเปลี่ยนตำแหน่ง จะทำให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้จากเพื่อนมากขึ้น

วิธีคิดไตร่ตรอง 3 นาที (Three-Minute Pause)เป็นการให้เวลาให้โอกาสแก่ผู้เรียนคิดทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วและความรู้ที่ได้รับใหม่ เชื่อมโยงความรู้ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน รวมทั้งจะนำความรู้นี้ไปใช้อย่างไร

แผนการสืบค้นข้อมูล (Inquiry Chart) เป็นการวางแผนในการสืบค้นข้อมูลจะช่วยให้ผู้เรียนไม่หลงทาง เสียเวลาในการหาข้อมูลที่ไม่จำเป็น ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการอ่าน

ถามผู้เขียน (Questioning the Author) และหลักการอ่าน-เขียน (RAFT Papers) เป็นการอ่านระดับสูงที่ผู้เรียนในฐานะผู้อ่านจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เขียนผ่านตัวอักษรที่ผู้เขียนสื่อออกมาตรงๆ หรือผู้อ่านต้องตีความเพื่อความเข้าใจ ในขณะที่ถามผู้เขียน แนะนำให้สังเกต เจตนาของผู้เขียน ความสละสลวยของภาษา ความชัดเจน และการเรียบเรียงของผู้เขียน ส่วนหลักการอ่าน-เขียนแนะนำให้สังเกตบทบาทของนักเขียน กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้อ่าน รูปแบบการเขียน และหัวข้อเรื่อง

การสอนแบบแลกเปลี่ยน (Reciprocal Teaching) เหมาะกับการอ่านแบบเป็นกลุ่ม ช่วยกันอ่าน ช่วยกันพูด ช่วยกันสรุป และช่วยกันคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

รู้-ต้องการรู้-ได้เรียนรู้ (K-W-L) เป็นกิจกรรมการอ่านที่ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ได้ 3 ส่วนคือ ส่วนรู้แล้ว-ส่วนที่ต้องการรู้-ส่วนที่ได้เรียนรู้จากการอ่านในครั้งนี้

ปัญหา-การแก้ (Problem-Solution) ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนเผชิญปัญหาต่างๆ มากบ้างน้อยบ้าง บางปัญหาง่ายไม่ยุ่งยาก บางปัญหาหนักหรือซับซ้อน ผู้เรียนจะหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ลุล่วง วิธีการอ่านแบบปัญหา-การแก้ จะช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นระบบ เช่น ให้ผู้เรียนบ่งชี้หรือหาปัญหา เขียนรายละเอียดของผลลัพธ์หรือผลที่ตามมาของปัญหานั้น แยกสาเหตุของปัญหา และ เสนอวิธีการแก้ปัญหา

ความสัมพันธ์ของปัญหาและคำตอบ (Question-Answer Relationships) ปัญหาและคำตอบมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ คำตอบที่ถูกต้องอยู่ที่การเข้าใจปัญหาหรือโจทย์ ดังนั้นผู้เรียนต้องทราบว่าปัญหาคืออะไร จึงจะตอบได้ถูกต้อง

บันทึกการอ่านประวัติศาสตร์ (History Frames/Story Maps) เป็นวิธีการอ่านที่มุ่งตรงเป้าตรงประเด็นของประวัติศาสตร์ที่อ่าน เช่น ให้ผู้เรียนถามคำถามว่า เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นที่ใดและเมื่อใด บุคคลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาหรือเป้าหมายที่ทำให้เหตุการณ์นั้นดำเนินไป เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุด   เหตุใดจึงมีแก่นของเรื่องแบบนี้ ความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง และมีเหตุผลใดสนับสนุน

ตารางแสดงการใช้เทคนิคในการอ่าน

 

เทคนิคในการอ่าน

ก่อนอ่าน

ขณะอ่าน

หลังอ่าน

I. การหาความหมายของคำศัพท์

     

เรียนคำศัพท์ใหม่จากแผนผังคำศัพท์ (Vocabulary Word Maps)

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

แนวทางการกำหนดคำจำกัดความ (Definition Map)

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

       

II. การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ

ก่อนอ่าน

ขณะอ่าน

หลังอ่าน

การระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm)

check mark blue image 500 clr

   

การระดมความคิดแบบหมุนเวียน
(Carousel Brainstorm)

check mark blue image 500 clr

 

check mark blue image 500 clr

บรรยายด้วยภาพ (Graphic Organizers)

check mark blue image 500 clr

 

 

เน้นใจความสำคัญ (Selective Underlining)

 

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

       

III. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่าน

ก่อนอ่าน

ขณะอ่าน

หลังอ่าน

แผนผังเปรียบเทียบและเปรียบต่าง
(Venn Diagrams)

 

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

ตารางเปรียบเทียบและเปรียบต่าง 
(Comparison-Contrast Charts)

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

ตารางช่วยวิเคราะห์ (Thesis-Proof)

 

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

ความคิด-การพิสูจน์ (Opinion-Proof)

 

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

การวิเคราะห์แนวความคิด 
(Semantic Feature Analysis)

   

Ö

 

IV. การสรุป

ก่อนอ่าน

ขณะอ่าน

หลังอ่าน

การสรุป (Summarizing)

   

check mark blue image 500 clr

3-2-1

   

check mark blue image 500 clr

พลังของการคิด (Power Thinking)

 

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

ตารางบันทึกสารพัดประโยชน์ (Column Notes)

 

check mark blue image 500 clr

 
       

V. กิจกรรมช่วยการอ่าน

ก่อนอ่าน

ขณะอ่าน

หลังอ่าน

คู่หูเปลี่ยนตำแหน่ง (Clock Buddies)

     

แบ่งปันความคิด (Think-Pair-Share)

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

คิดไตร่ตรอง 3 นาที (Three-Minute Pause)

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

รู้-ต้องการรู้-ได้เรียนรู้ K-W-L

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

แผนการสืบค้นข้อมูล (Inquiry Chart)

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

ถามผู้เขียน (Questioning the Author)

 

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

การสอนแบบแลกเปลี่ยน (Reciprocal Teaching)

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

หลักการอ่าน-เขียน (RAFT Papers)

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

ปัญหา-การแก้ (Problem-Solution)

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

ความสัมพันธ์ของปัญหาและคำตอบ
(Question-Answer Relationships)

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr

บันทึกการอ่านประวัติศาสตร์ 
(History Frames/Story Maps)

 

check mark blue image 500 clr

check mark blue image 500 clr