ส่วนที่ 4 การสรุป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคนิคการสรุปข้อมูลจากการอ่านเพื่อ

1.             หาใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

2.             ทำแผนผังจัดเรียงข้อมูลสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

3.             เขียนสรุปข้อมูลที่สำคัญจากเรื่องที่อ่าน

4.             บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ

เนื้อหา

ส่วนที่ 4: การสรุป

ใช้เทคนิคนี้ 

บทที่ 

เนื้อหา

ก่อนอ่าน

กำลังอ่าน

หลังอ่าน

13

การสรุป (Summarizing)

   

codeverified

14

3-2-1

   

codeverified

15

พลังของการคิด (Power Thinking)

 

codeverified

codeverified

16

ตารางบันทึกสารพัดประโยชน์ (Column Notes)

 

codeverified

 

17

การจดบันทึกระดับอุดมศึกษา (Note-taking at College level)

 

codeverified

codeverified

18

การบันทึกย่อแบบคอร์แนล(Cornell Note-taking)

 

codeverified

codeverified

การสรุปเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการสื่อสาร การศึกษา และการค้นคว้าหาความรู้ ผู้เรียนจะต้องสามารถสรุปข้อความหรือประเด็นที่สำคัญออกมาให้ได้เพื่อแสดงว่าผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่ต้องการสื่อสาร ศึกษา และค้นคว้าหาความรู้ ทั้งการสรุปยังเป็นการช่วยให้สมองจดจำเฉพาะส่วนที่สำคัญจำเป็นเท่านั้นด้วย 

การสรุป (Summarizing) ในที่นี้มีทั้งส่วนของผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าการสอนสรุปใจความสำคัญเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับผู้สอน และการเรียนสรุปใจความสำคัญเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับผู้เรียนด้วยเช่นกัน ลองศึกษาขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้ และฝึกปฏิบัติสรุปใจความสำคัญตามที่ได้แนะนำ ผู้สอนและผู้เรียนอาจจะเห็นว่าช่วยให้การเรียนและการสอนสรุปใจความสำคัญง่ายขึ้น

วิธี 3-2-1 และ พลังของการคิด (Power Thinking) นอกจากจะใช้สำหรับสรุปใจความสำคัญแล้วยังใช้ในการทำโครงร่างของเรื่องที่จะเขียนได้ด้วย ทั้ง 2 วิธีมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

ตารางบันทึกสารพัดประโยชน์ (Column Notes) มีประโยชน์สำหรับผู้เรียนดังชื่อตาราง เมื่อสรุปใจความสำคัญได้แล้ว ผู้เรียนอาจจะต้องการบันทึกข้อมูลต่างๆ ด้วยความมุ่งหมายใดก็ตาม ตารางบันทึกสารพัดประโยชน์จะช่วยให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลได้อย่างดี เนื่องจากจะบันทึกเฉพาะข้อมูลที่สำคัญๆ เท่านั้น ตารางบันทึกสารพัดประโยชน์เป็นการทำงานโดยใช้วิธีพลังของการคิดมาช่วยในการบันทึก

การจดบันทึกระดับอุดมศึกษา (Note-taking at College level) และ การบันทึกย่อแบบคอร์แนล (Cornell Note-taking) เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในปัจจุบัน ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาทุกระดับอาจจะต้องทำรายงานหรือโครงงานที่ต้องมีการทบทวนวรรณกรรมเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้เรียนศึกษา วิธีการจดบันทึกระดับอุดมศึกษาจะช่วยให้การทำรายงานหรือโครงงานสะดวกขึ้น