ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่านเพื่อ

1.             เปรียบเทียบและเปรียบต่างข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน

2.             หาข้อมูลสนับสนุนหรือขัดแย้งจากเรื่องที่อ่าน

3.             ชี้ข้อมูลที่เป็นความจริงหรือความเห็น

4.             เขียนสรุปเรื่องที่อ่าน

เนื้อหา

ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่าน 

ใช้เทคนิคนี้

บทที่ 

เนื้อหา

ก่อนอ่าน

กำลังอ่าน

หลังอ่าน

8

แผนผังเปรียบเทียบและเปรียบต่าง (Venn Diagrams)

 

codeverified

codeverified

9

ตารางเปรียบเทียบและเปรียบต่าง (Comparison-Contrast Charts)

codeverified

codeverified

codeverified

10

ตารางช่วยวิเคราะห์ (Thesis-Proof)

 

codeverified

codeverified

11

ความคิด-การพิสูจน์ (Opinion-Proof)

 

codeverified

codeverified

12

การวิเคราะห์แนวความคิด (Semantic Feature Analysis)

   

codeverified

เทคนิคการอ่านในส่วนที่ 3 นี้จะมุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูง (higher-order thinking) ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน

ทักษะการคิดขั้นสูง

                ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบไปด้วยการคิด 12 แบบ (ดูรายการทักษะการคิดขั้นสูง) ผู้เรียนในยุคนี้และยุคต่อๆ ไปต้องมีทักษะเหล่านี้เพื่อนำพาตัวเองให้มีชีวิตอยู่รอดได้อย่างไม่เพลี่ยงพล้ำต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่บางครั้งอาจจะเป็นผลลบต่อผู้เรียน ผู้เรียนเคยทำกิจกรรมต่างๆ ในรายการทักษะการคิดขั้นสูงใดบ้าง ให้กาเครื่องหมายหน้ากิจกรรมนั้น ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่เคยทำให้หาโอกาสทำ และพยายามฝึกฝนทุกทักษะให้เกิดทักษะและความชำนาญ

ทักษะการคิดขั้นสูง

— Ο วิเคราะห์                  Ο ระบุแนวโน้ม              Ο —คาดการณ์               Ο จัดลำดับความคิด    

— Ο วางแผน                   —Ο จินตนาการ                 Ο— เปรียบเทียบ           Ο— ออกแบบ

— Ο คำนวณ                    Ο— สร้างสรรค์                  Ο อธิบาย                     Ο— นำเสนอ

 

แผนผังเปรียบเทียบและเปรียบต่าง (Venn Diagrams) และ ตารางเปรียบเทียบและเปรียบต่าง (Comparison-Contrast Charts) มีความคล้ายคลึงกัน อันแรกเหมาะกับแผนผังเปรียบเทียบและเปรียบต่างที่ข้อมูลต้องการเปรียบมี 2-3 ประเด็น ส่วนอันหลังเหมาะกับแผนผังเปรียบเทียบและเปรียบต่างที่ข้อมูลต้องการเปรียบมี 4 ประเด็นขึ้นไป แผนผังและตารางเปรียบเทียบและเปรียบต่างนี้ยังมีประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลอีกด้วยเนื่องจากเป็นแผนภาพและตารางที่ชัดเจนเข้าใจง่าย

ตารางช่วยวิเคราะห์ (Thesis-Proof) ความคิด-การพิสูจน์ (Opinion-Proof) และการวิเคราะห์แนวความคิด (Semantic Feature Analysis) ช่วยให้ผู้เรียนฝึกคิดหาเหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้ง และ วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ

การเปรียบต่างจัดอยู่ในขั้นการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบจัดอยู่ในขั้นการสังเคราะห์และประเมินค่า ส่วนการอธิบายและให้เหตุผลจัดอยู่ในขั้นการประเมินค่าเป็นต้น ดังนั้นเมื่อฝึกทำกิจกกรรมการอ่านเหล่านี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดขั้นสูง