ส่วนที่ 2 การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคนิคการอ่านเพื่อ

1.             จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

2.             หารายละเอียด หรือ ข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่อ่าน

3.             หาข้อมูลสนับสนุนใจความสำคัญ

เนื้อหา

ส่วนที่ 2: การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ

ใช้เทคนิคนี้

บทที่ 

เนื้อหา

ก่อนอ่าน

กำลังอ่าน

หลังอ่าน

3

การระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm)

codeverified

   

4

การบรรยายด้วยภาพ (Graphic Organizers)

codeverified

codeverified

codeverified

5

การเน้นใจความสำคัญ (Selective Underlining)

 

codeverified

codeverified

6 

การเน้นข้อความสำคัญ (“Annolighting” a Text)

 

codeverified

codeverified

7

การระดมความคิดแบบหมุนเวียน (Carousel Brainstorm)

codeverified

 

codeverified


การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญมีความสำคัญและจำเป็นมากสำหรับผู้เรียนทุกระดับชั้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการฝึกการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญใช้ได้กับการอ่านทั้งเรื่องที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เมื่อผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้แล้ว ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการหารายละเอียดหรือข้อมูลเฉพาะได้ด้วย จึงจะชี้บ่งว่าผู้เรียนอ่านเรื่องที่กำลังอ่านเข้าใจ นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการหาข้อมูลจากเรื่องที่อ่านมาสนับสนุนใจความสำคัญที่ผู้เรียนจับได้ด้วย การอ่านเพื่อความเข้าใจจึงจะสมบูรณ์

การระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) และ บรรยายด้วยภาพ (Graphic Organizers) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันทั่วไปอย่างแพร่หลายในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เช่น สหรัฐอเมริกา หรือ อังกฤษ ผู้สอนใช้เทคนิคนี้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา

ส่วนวิธีการเน้นใจความสำคัญ (Selective Underlining) และ การเน้นข้อความสำคัญ (“Annolighting” a Text) เป็นวิธีง่ายๆ ที่ผู้เรียนหลายคนอาจใช้อยู่ แต่บทเรียนนี้ช่วยให้ผู้เรียนคิดหรือทำอย่างเป็นระบบมากขึ้น

การระดมความคิดแบบหมุนเวียน (Carousel Brainstorm) เหมาะสำหรับการทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม และสามารถทำเป็นเกมแข่งขันเพื่อเพิ่มความสนุกในการเรียน