ส่วนที่ 1 เรียนรู้และรวบรวมคำศัพท์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียน

  1. เรียนรู้และบันทึกคำศัพท์ใหม่อย่างเป็นระบบและสมบูรณ์
  2. เขียนบันทึกส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ใหม่ คือ คำจำกัดความ (definition) คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน (synonym) คำตรงกันข้าม (antonym) รูปภาพหรือวาดภาพที่จะช่วยให้เข้าใจคำศัพท์นี้ และ ตัวอย่างการใช้ประโยค (pictures or usages)  

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: เรียนรู้และรวบรวมคำศัพท์

ใช้เทคนิคนี้

บทที่ 

เนื้อหา

ก่อนอ่าน

กำลังอ่าน

หลังอ่าน

1

เรียนคำศัพท์ใหม่จากแผนผังคำศัพท์ (Vocabulary Word Maps)

codeverified

codeverified

codeverified

2

แนวทางการกำหนดคำจำกัดความ (Definition Map)

codeverified

codeverified

codeverified

 

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่อยู่เสมอจะช่วยให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เรียนไทยส่วนมากไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายฐานคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่

เรียนคำศัพท์ใหม่จากแผนผังคำศัพท์ (Vocabulary Word Maps) และ แนวทางการกำหนดคำจำกัดความ (Definition Map) อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของผู้เรียนไทย

อนึ่ง ในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้กล่าวถึง การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท (Guessing meaning of words from contexts)” เนื่องจากมีผู้เขียนไว้มากแล้ว หากสนใจสามารถศึกษาได้จากห้องสมุด เช่น Strategies for Success: Key to Effective reading. 1994. Department of Foreign Languages, Mahidol University.