เทคนิคในการอ่านภาษาอังกฤษ

เทคนิคในการอ่านภาษาอังกฤษ

Reading Techniques for English Texts

 

 

 

เทคนิคในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือ ผู้สนใจ

ที่ต้องการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ 

ทรงศรี  สรณสถาพร Ph.D.

อัจฉราพร  จันทรศร BA. Horns

พนิดา หนูทวี  Webmaster